Cross-compliance i dobrostan - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pomoc powinna być wydatkowana w okresie działalności grupy, nie ma obowiązku wydatkowania jej w roku otrzymania, to grupa decyduje kiedy wyda środki.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pomoc dla grup producentów rolnych jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013, w którym znajduje się działania nazwane: Grupy producentów rolnych. Podstawą prawną działania jest art. 20 lit. d) pkt ii) i art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.). Artykuł 35 zatytułowany: „Grupy producentów” stanowi, iż:

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Grupa nabywa prawa do pomocy z dniem uzyskania wpisu do rejestru grup. Po zakończeniu każdego roku działania, liczonego jako kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania decyzji przez marszałka województwa, grupa składa do właściwego oddziału regionalnego ARiMR wniosek o płatność. Musi to uczynić w ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku działalności, pod rygorem utraty możliwości uzyskania pomocy za dany rok. Dyrektor OR ARiMR przyznaje środki finansowe w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o płatność.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pomoc jest wypłacana w formie ryczałtu maksymalnie przez pierwsze 5 lat działalności w wysokości zależnej od wartości netto sprzedanych produktów dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. Kwota wsparcia wyliczana jest na podstawie rocznej wartości sprzedanej produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekracza: • w pierwszym i drugim roku 5%, • w trzecim roku 4%, • w czwartym roku 3%, • w piątym roku 2% wartości produkcji sprzedanej do sumy równowartości 1 000 000 EURO oraz

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Spółdzielnie, zrzeszenia i stowarzyszenia są przykładami organizacji, w których zmiany takie są łatwe i mało kosztowne. Przystępowanie nowych członków lub występowanie z grupy nie wymaga jednocześnie wprowadzania zmian do dokumentów rejestracyjnych. Dlatego jest pozbawione kosztów rejestracji tych zmian w urzędach i wymaga mało czasu. Jeżeli przewidujemy, że skład osobowy grupy będzie ulegał częstym zmianom (np. z powodu stałego zwiększania liczby członków), dobrze jest przyjąć jedną z ww. form.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Członkami grupy, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach, mogą być producenci (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzący działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Nie. Członkostwo w spółdzielni utworzonej w celu wspólnej sprzedaży, czy utworzenie przez producentów wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest podjęciem pozarolniczej działalności, a tylko taka sytuacja obliguje do ubezpieczenia w ZUS. Z obowiązującego prawa wynika, że jedynie członkowie spółdzielni produkcji rolnej (Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych) oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. muszą być ubezpieczeni w ZUS. – Grupa producentów nie jest ani RSP, ani jednoosobową spółką z o.o.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
O kredyt mogą ubiegać się grupy producentów rolnych utworzone, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonych przez marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę grupy. Kredyt może zostać udzielony m.in. na inwestycje takie, jak: • zakup, budowa, budynków inwentarskich, • przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków inwentarskich, • budowa budynków dla przetwórstwa produktów rolnych,

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywane jest wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w Art 4., ust 2. Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 roku z późn. zm., czyli: 1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, 2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,