Wybrane finansowe aspekty funkcjonowania Grupy Producentów Rolnych - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W jakich sytuacjach grupa producentów rolnych zwolniona jest z płacenia podatków?Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru grup, wykorzystywane jest wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w Art 4., ust 2. Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 roku z późn. zm., czyli:

1) zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,

2) zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,

3) promocji produktów lub grupy produktów wprowadzanych do obrotu,

4) przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów. (zgodnie z jej aktem założycielskim (statutem, umową spółki).

W takiej sytuacji grupa jest zwolniona z płacenia podatku od nieruchomości. Warunkiem zwolnienia jest jednak fakt bycia przez grupę płatnikiem tego podatku, co nie ma miejsca w przypadku wynajmu czy dzierżawy pomieszczeń przez grupę.

Ostatnia zmiana ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw dotyczyła między innymi zwolnienia grupy producentów rolnych od płacenia podatku od dochodów grupy pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków, w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym. Wydatkami na rzecz członków w tym zakresie są: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.

 

Czy zwolnienie od podatku osiągniętego dochodu przez grupę uzależnione jest od źródła sfinansowania zakupionych i przekazanych członkom grupy środków do produkcji (z zysku czy też ze środków obrotowych grupy)?

Wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Grupa producentów rolnych, aby mogła skorzystać ze zwolnienia, musi osiągnięty dochód wydatkować na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy lub na szkolenie członków grupy.

 

Na co grupom producentów rolnych może być udzielony kredyt z linii nGP?

O kredyt mogą ubiegać się grupy producentów rolnych utworzone, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonych przez marszałków województw właściwych ze względu na siedzibę grupy.

Kredyt może zostać udzielony m.in. na inwestycje takie, jak:

• zakup, budowa, budynków inwentarskich,

• przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków inwentarskich,

• budowa budynków dla przetwórstwa produktów rolnych,

• remont połączony z modernizacją budynków dla przetwórstwa produktów rolnych,

• zakup, budowa, remont połączony z modernizacją innych budynków,

• zakup, budowa silosów,

• utwardzenie placów,

• budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej,

• budowa, modernizacja ujęć wody,

• budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,

• zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej,

• zakup ciągników,

• zakup kombajnów,

• zakup maszyn lub urządzeń dla przetwórstwa produktów rolnych,

• zakup kompletnych linii technologicznych,

• zakup innych maszyn lub urządzeń,

• zakup samochodów specjalistycznych,

• zakup stada podstawowego,

• zakup materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich,

• wdrażanie procedury systemów zarządzania jakością.

 

Czy członek grupy producentów musi ubezpieczać się w ZUS zamiast w KRUS?

Nie. Członkostwo w spółdzielni utworzonej w celu wspólnej sprzedaży, czy utworzenie przez producentów wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest podjęciem pozarolniczej działalności, a tylko taka sytuacja obliguje do ubezpieczenia w ZUS. Z obowiązującego prawa wynika, że jedynie członkowie spółdzielni produkcji rolnej (Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych) oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o. muszą być ubezpieczeni w ZUS. – Grupa producentów nie jest ani RSP, ani jednoosobową spółką z o.o.

 

Czy członek grupy producentów musi być płatnikiem podatku rolnego?

Członkami grupy, zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach, mogą być producenci (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzący działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Jakie będą koszty dokonywania zmian w składzie grupy producentów rolnych?

Spółdzielnie, zrzeszenia i stowarzyszenia są przykładami organizacji, w których zmiany takie są łatwe i mało kosztowne. Przystępowanie nowych członków lub występowanie z grupy nie wymaga jednocześnie wprowadzania zmian do dokumentów rejestracyjnych. Dlatego jest pozbawione kosztów rejestracji tych zmian w urzędach i wymaga mało czasu. Jeżeli przewidujemy, że skład osobowy grupy będzie ulegał częstym zmianom (np. z powodu stałego zwiększania liczby członków), dobrze jest przyjąć jedną z ww. form.

W spółce z o.o. każda zmiana w składzie osobowym wymusza konieczność rejestracji tej zmiany w sądzie (jest to koszt). Jeżeli zmiany te powodują też zmianę wysokości kapitału zakładowego spółki (jego obniżenie lub podwyższenie) konieczna jest zmiana umowy spółki, sporządzana w formie aktu notarialnego (kolejny koszt), która podlega również rejestracji sądowej.

 

Jaka jest wysokość pomocy finansowej dla grupy?

Pomoc jest wypłacana w formie ryczałtu maksymalnie przez pierwsze 5 lat działalności w wysokości zależnej od wartości netto sprzedanych produktów dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. Kwota wsparcia wyliczana jest na podstawie rocznej wartości sprzedanej produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy i nie przekracza:

• w pierwszym i drugim roku 5%,

• w trzecim roku 4%,

• w czwartym roku 3%,

• w piątym roku 2%

wartości produkcji sprzedanej do sumy równowartości 1 000 000 EURO oraz

• w pierwszym i drugim roku 2,5%,

• w trzecim roku 2%,

• w czwartym i piątym roku 1,5%

wartości produkcji sprzedanej powyżej sumy równowartości 1 000 000 EURO.

W żadnym przypadku wsparcie nie może przekroczyć równowartości kwoty:

• w pierwszym i drugim roku 100 000 EURO,

• w trzecim roku 80 000 EURO,

• w czwartym roku 60 000 EURO,

• w piątym roku 50 000 EURO.

 

Kiedy grupa może wystąpić o pomoc, od kiedy liczy się okres pomocy i w jakim terminie uzyskuje środki finansowe?

Grupa nabywa prawa do pomocy z dniem uzyskania wpisu do rejestru grup. Po zakończeniu każdego roku działania, liczonego jako kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania decyzji przez marszałka województwa, grupa składa do właściwego oddziału regionalnego ARiMR wniosek o płatność. Musi to uczynić w ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku działalności, pod rygorem utraty możliwości uzyskania pomocy za dany rok. Dyrektor OR ARiMR przyznaje środki finansowe w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Wypłata pomocy za dany rok działania dokonuje się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Ważne jest też by, grupa we właściwym czasie wystąpiła do dyrektora oddziału ARiMR z wnioskiem o przyznanie pomocy. Wniosek ten należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy, licząc od dnia wpisania grupy do rejestru grup. Na podstawie tego wniosku dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o przyznaniu grupie pomocy na okres pięciu lat. – Bez tej decyzji niemożliwe jest składanie wniosków o wypłatę pomocy za kolejne lata działania grupy.

 

Na co może być wykorzystana pomoc przeznaczona dla grup producentów rolnych, którą wypłaca ARiMR?

Pomoc dla grup producentów rolnych jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2007-2013, w którym znajduje się działania nazwane: Grupy producentów rolnych. Podstawą prawną działania jest art. 20 lit. d) pkt ii) i art. 35 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277/1 z 21.10.2005 r.).

Artykuł 35 zatytułowany: „Grupy producentów” stanowi, iż:

1. Wsparcia, o którym mowa w art. 20 lit. d) ppkt ii), udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:

a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;

b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;

c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.

2. Wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat przypadających po dacie, w której grupa producentów została uznana. Oblicza się je na podstawie rocznej produkcji grupy skierowanej na rynek do pułapu określonego w załączniku.

3. Wsparcia udziela się grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r.

Bazując na powyższym w dokumencie PROW 2007-2013 napisano m.in., że zakresem działania „Grupy producentów rolnych” jest: Zryczałtowana pomoc udzielana grupom producentów rolnych w pierwszych 5 latach ich funkcjonowania w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej. Pieniądze w ramach tej formy pomocy mogą być przeznaczone nie tylko na działalność administracyjną, jak to było w przypadku grup zarejestrowanych przed 1 maja 2004 roku, ale na wszystkie te cele, które grupa uzna za najważniejsze dla siebie, w tym na inwestycje.

 

Czy grupy producentów rolnych mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową na pokrywanie strat?

Pokrywanie strat nie mieści się w celu, na jaki grupy mogą przeznaczyć pomoc. Sformułowanie „w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów rolnych” zawęża interpretację do tych pojęć, nie zostało jednak zdefiniowane. Należy uznać ten zapis za katalog zamknięty. Tylko w tych ramach pomoc jest przyznawana.

 

Czy pomoc finansowa powinna być wydatkowana w roku otrzymania?

Pomoc powinna być wydatkowana w okresie działalności grupy, nie ma obowiązku wydatkowania jej w roku otrzymania, to grupa decyduje kiedy wyda środki.

 

Co dzieje się z pomocą finansową, kiedy grupa kończy działalność i wykreśla się z rejestru marszałka? Czy można ją rozdać członkom grupy?

Grupa, która kończy działalność, czyli wykreśla się z rejestru marszałka, powinna niewydaną pomoc zwrócić, gdyż ta przyznawana jest grupie, czyli zarejestrowanemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, a nie jej członkom. Wsparcie jest przyznawane wyłącznie w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grupy, co oznacza, że pomoc niewykorzystana wcale lub niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi, zwłaszcza jeżeli grupa chce zakończyć swoją działalność.

Grupa, która nie została wykreślona z rejestru marszałka, powinna prowadzić działalność, dla której powstała, w szczególności jej członkowie zobowiązani są produkować razem rocznie tyle, ile w poszczególnych kategoriach określa załącznik do rozporządzenia z wykazem grup produktów. Grupa, która chce zakończyć działalność, powinna zostać wykreślona z rejestru grup, a niewykorzystana przez nią pomoc podlega zwrotowi organowi ją wypłacającemu. Nie można jej rozdać członkom. Pomoc jest przyznawana grupie, nie jej członkom.

 

Czy grupa producentów rolnych może do wykazu faktur VAT i rachunków dołączać rachunki za sprzedaż produktów, które zostały wytworzone w gospodarstwach jej członków w okresie, kiedy nie byli oni jeszcze jej członkami?

Grupa producentów rolnych nie może do wykazu faktur VAT i rachunków potwierdzających przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, dołączać rachunków za sprzedaż produktów, które zostały wytworzone w gospodarstwach jej członków w okresie, kiedy nie byli oni jeszcze jej członkami, tj. przed dniem wpisu grupy do rejestru.

 

Czy w grupie producentów rolnych jako spółce z o.o. lub spółdzielni podział zysków może być proporcjonalny do ilości towaru sprzedanego przez danego członka grupy?

Grupa producentów może przyjąć rozwiązanie polegające na tym, że członkowie dzielą się zyskiem grupy proporcjonalnie do wysokości obrotów (ilości towaru sprzedanego przez grupę i ilości zakupionych środków do produkcji). To rozwiązanie jest zalecane dla grup producentów. Ponadto w taki sposób działa też większość organizacji producentów w Unii Europejskiej. Wydaje się ono logiczne, ponieważ ten kto sprzedał najwięcej w rzeczywistości przyniósł grupie procentowo najwięcej korzyści. Przy tym rozwiązaniu dobrze jest, aby wszyscy członkowie posiadali równą ilość udziałów. Można to zapisać w umowie spółki. Nie będzie wtedy sytuacji, w której ktoś sprzedaje poprzez grupę mało towaru ale oczekuje wysokiej dywidendy z powodu posiadania znacznej liczby udziałów.

 

Czy w grupie producentów rolnych działającej jako stowarzyszenie istnieje podział zysku?

W stowarzyszeniach nie następuje żaden podział zysku. Podział zysków pomiędzy członków jest wykluczony przez prawo. Rolnicy nie mogą otrzymać dywidendy. Jeśli grupa wypracuje zysk – trzeba go obowiązkowo przeznaczyć na cele statutowe (np. opracowanie ulotki o grupie, organizowanie szkoleń, czy opłacenie innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności statutowej stowarzyszenia).

 

Kto odpowiada finansowo za zobowiązania i długi grupy producentów rolnych w dostępnych formach prawnych?

W spółce z o.o.:

- udziałowcy spółki ponoszą odpowiedzialność finansową za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionych udziałów – ich prywatny majątek nie jest zatem zagrożony. (udziałowcy odpowiadają w pełnym stopniu tylko za zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa)

- zarząd spółki – w przypadku działania na szkodę spółki przez członków zarządu lub nie wykonania odpowiednich działań (np. zbyt późne zgłoszenie wniosku o upadłość i tym samym narażenie wierzycieli na straty) członkowie zarządu spółki odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym

W spółdzielni:

- członkowie spółdzielni – uczestniczą w pokrywaniu strat tylko do wysokości zadeklarowanych udziałów. Nie odpowiadają majątkiem osobistym wobec wierzycieli za zobowiązania spółdzielni.

- członek zarządu i rady nadzorczej – winny zaniedbań lub czynu, przez które spółdzielnia poniosła szkodę, osobiście odpowiada finansowo za te szkody.

W zrzeszeniu i stowarzyszeniu:

- członkowie – nie uczestniczą w pokrywaniu strat oraz nie odpowiadają finansowo wobec wierzycieli za zobowiązania organizacji.

- członkowie zarządu – podobnie jak w innych formach prawnych ponoszą osobistą odpowiedzialność finansową za czyny i zaniedbania, które naraziły organizację lub wierzycieli na stratę.

 

Źródło: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

 

 

Zaloguj się aby dodać komentarz