Wybory do rolniczego samorządu- dlaczego warto wziąć udział? - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Znamy już termin wyborów do Izb Rolniczych.  Samorząd rolniczy wybierzemy już 28 lipca br. Niestety, wybory te od lat cieszą się niewielkim zainteresowaniem rolników.Podczas zwołanej ostatnio konferencji prasowej Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Wiktorem Szmulewiczem Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych zaapelowali do rolników o masowy udział w wyborach do samorządu rolniczego.

 

Minister Ardanowski podczas konferencji prasowej przypomniał XIX wieczną historię samorządu rolniczego oraz ich likwidację przez władzę komunistyczne. Jego zdaniem jest to jedyna organizacja, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników. - Prawem i obowiązkiem samorządu rolniczego jest przedstawianie stanowiska reprezentatywnego dla wszystkich rolników - powiedział minister Ardanowski, który jednocześnie  opowiedział się za rozszerzeniem kompetencji Izb Rolniczych.  

- Izby muszą być włączone w proces decyzyjny, a nie tylko uczestniczyć w opiniowaniu – podkreślił minister, który zwrócił uwagę, że inna jest rola organizacji branżowych, a inna jest rola samorządu rolniczego. 

Minister rolnictwa poinformował także, że kończą się prace Porozumienia Rolniczego, ale jego zdaniem ta formuła współpracy powinna pozostać, aby nie bieżąco rozwiązywać problemy polskiej wsi. 

Warto zatem zadać sobie pytanie czym zajmują sie Izby. 

Zadania i kompetencje izb rolniczych


Zgodnie z art. 5.1. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.02.101.927) do zadań izb należy w szczególności:

 1. sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
 2. występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
 3. prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
 4. prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
 5. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,
 6. doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
 7. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
 8. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
 9. prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 10. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
 11. działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
 12. współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
 13. kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
 14. inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
 15. działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
 16. promowanie eksportu produktów rolnych,
 17. rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
 18. współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego.


Ponadto Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej. Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Istotnym polem aktywności izb jest wydawanie opinii ws. projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa. W myśl art. 5a.1. ustawy o izbach rolniczych, organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego powinny zasięgać opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych. Dopiero nieprzedstawienie stanowiska przez Izbę w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, uważa się za jego akceptację.

Ponadto, zgodnie z art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.00.98.1071 ze zm.) wydanie decyzji bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, w tym przypadku opinii Izby Rolniczej, skutkuje wznowieniem postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. 

 

Źródło: TopAgrar/ KRIR

Zaloguj się aby dodać komentarz