Wybory do izb rolniczych 2015 - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
wybory-do-izb-rolniczych-2015
Gmina, w której rolnik płaci podatek jest jednocześnie gminą, w której ma prawo głosować. W czasie głosowania w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji.
Wyborca przed przystąpieniem do głosowania okazuje dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość. Następnie otrzymuje od komisji kartę do głosowania, kwituje jej odbiór podpisem w odpowiedniej rubryce spisu uprawnionych do głosowania i udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym.
W okręgach jednomandatowych, (w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z prawej strony, po nazwisku i imieniu kandydata. W okręgach dwumandatowych, (w  których powierzchnia użytkówrolnych przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak „X” w kratkach z prawej strony, po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Informacja co do sposobu głosowania znajdować się będzie na karcie do głosowania.
Po nowelizacji ustawy o izbach rolniczych wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei - na swym pierwszym posiedzeniu - wybierają spośród siebie przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. W ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: Zarząd i Komisja Rewizyjna, a ponadto Komisja Budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco: 
 
Termin wykonania czynności    Rodzaj czynności       

 • najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r. podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych        
 • najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r. wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby       
 • najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r. sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej       
 • najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r. powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej        
 • najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r. przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej       
 • najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r. podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe       
 • najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r. zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania       
 • najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r. powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,
 • przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej       
 • najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r. udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej       
 • najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r. podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych       
 • do godz. 24:00
 • 30 maja 2015 r. dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej        
 • do godz. 24:00
 • 30 maja 2015 r. przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym       
 • godz. 8:00-18:00
 • 31 maja 2015 r.     GŁOSOWANIE       
 • najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby        
 • najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r. zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

Źródło:ppr.pl

 

 

Zaloguj się aby dodać komentarz