Grupy producentów rolnych - co i jak? (cz.7) - Bukaciarnia

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.


Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
gpr.png
Różne formy wsparcia finansowego grup producentów rolnych 1.1.  Pomoc ryczałtowa na ułatwienie tworzenia i wsparcie działalności administracyjnej

Grupy producentów rolnych wpisane do rejestru mogą uzyskać pomoc na ułatwienie tworzenia i wsparcie działalności administracyjnej. Pomoc ta realizowana jest w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych" PROW 2007 – 2013, w formie rocznych płatności, w wysokości zależnej od wartości netto sprzedanych produktów dla których grupa jest utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. Wg stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2011 r. z pomocy tej będą mogły korzystać grupy, które uzyskają decyzje marszałka województwa o wpisie do rejestru grup do 31 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z art. 35 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, grupy producentów otrzymują wsparcie według następujących zasad:

  1. Wsparcia, udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów:

-    dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup

-    wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych

-    ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności.

  1. Wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych 5 lat przypadających po dacie, w której grupa producentów została uznana. Oblicza się je na podstawie rocznej produkcji grupy skierowanej na rynek do pułapu określonego w załączniku.
  2. Wsparcia udziela się grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r."

 

 

 

Wysokość wsparcia ryczałtowego w kolejnych latach działalności grupy:

 

Zryczałtowana pomoc może być przeznaczana także na inwestycje (zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej), o ile grupa realizuje cele wynikające z przepisów ww. Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Ponadto KE orzekła, iż wysokość kwoty, która może zostać przeznaczona na inwestycje, zależy od decyzji grupy, o ile realizowane są przez grupę ww. cele tego rozporządzenia. Powyższe stanowisko wychodzi naprzeciw potrzebom polskich producentów rolnych. Działając w ten sposób, grupy m.in. mogą tworzyć wspólny majątek, który skonsoliduje ich członków i będzie stanowić materialną podstawę funkcjonowania i rozwoju działalności grup również po okresie, w którym otrzymują one wsparcie finansowe.

 

1.2.  Wyprzedzające finansowanie

Na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.) od 10 maja 2010 r. grupy producentów rolnych mogą ubiegać się o tzw. wyprzedające finansowanie.

Wsparcie wyprzedzające może być przyznane na wniosek grupy, w kwocie nie wyższej niż udział krajowych środków pochodzących z budżetu państwa (25%) przeznaczonych na współfinansowanie pomocy ryczałtowej dla grup producentów rolnych, określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków grupy, w pierwszym roku działalności, nie wyższej jednak niż 50 000 złotych.

Po złożeniu przez grupę producentów rolnych wniosku o przyznanie pomocy finansowej i przyznaniu jej w drodze decyzji administracyjnej, grupa może złożyć wniosek o wyprzedzające finansowanie w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna. Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, informuje grupę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenie wniosku o wyprzedzające finansowanie, o terminie podpisania umowy, albo o przyczynach odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie. Wypłata wyprzedzającego finansowania jest realizowana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest weksel in blanco.

 

1.3.  Zwolnienia z podatków

Znowelizowana ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach przewiduje od dnia 1 stycznia 2007 roku zwolnienie podatkowe dla grup w zakresie podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób prawnych.

Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub na przechowywanie, konfekcjonowanie i standaryzację produktów lub grupy produktów, zaopatrzenie członków grupy w środki produkcji, zgodnie z jej aktem założycielskim (statutem, umową spółki).

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy dochodów grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków, w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Za wydatki, o których mowa powyżej, uznaje się wydatki na:

  • zakup środków do produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych
  • szkolenie członków grupy producentów rolnych.

 

1.4.  Inne formy wsparcia grup producentów

Grupy producentów rolnych mogą korzystać z poniższych źródeł finansowania na inwestycje bądź działania rynkowe. Proszę zapoznać się z zasadami wykorzystując linki do poniższych możliwych wsparć.

  • Kredyt preferencyjny nGP ( 15 lat, 36 miesięcy karencja, 0,25 z 1,5  stopy redyskonta weksli NBP), http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa-po-01052007.html
  • PROW 2007-2013 działanie: tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/tworzenie-i-rozwoj-mikroprzedsibiorstw.html
  • PROW 2007-2013 działanie: zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/zwiekszanie-wartosci-dodanej-w-produkcji-rolnej-i-lesnej.html

 

 

 

Czytaj również Grupy producentów rolnych - co i jak? (cz.6)

 

 

Autor: Andrzej Machowicz

Źródło: wodr.poznan.pl

 

Zaloguj się aby dodać komentarz